วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559

มาตรา 7 การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ และมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา7